Reklamační řád


Reklamační řád


obchodní korporace PROKLIMA stínící technika, s. r. o., IČ: 274 08 515, se sídlem Krejčího 43/3, 180 00 Praha 8 - Libeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 115956

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace").

 

Zákazník je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

Spotřebitel je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Prodávající je obchodní korporace PROKLIMA stínící technika, s. r. o., IČ: 274 08 515, se sídlem Krejčího 43/3, 180 00 Praha 8 - Libeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 115956. PROKLIMA, s. r. o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Vady zboží

 

Prodávající odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Práva z vady zboží

 

Zákazník při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

 • právo na bezplatnou opravu zboží;
 • právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má zákazník rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady nebo pro větší počet vad řádně užívat.
 • právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.
 • přiměřená sleva zkupní ceny: neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové vědci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i vpřípadě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i vpřípadě, že prodávající nezjedná nápravu vpřiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

 

Lhůty

 

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží zákazníkem. Záruční doba pro zákazníka je stanovena v záručním listu, který je součástí zboží, pokud spolu se zbožím není záruční list zákazníkovi předán, činí 24 měsíců.

 

Ostatní

 

Zákazník je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady.

 

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Zákazníka o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Zákazník plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve smyslu ust. § 1829 obč. zák. vyjma případů uvedených v ust. § 1837 obč. zák., jedná se zejména o tyto případy:

 

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

 

 

Lhůty a způsob vyřízení reklamace

 

Zákazník je oprávněn vyžadovat záruční opravu u Prodávajícího.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od zákazníka v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů zákazníkem.

 

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

 

Prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve zákazníka k převzetí opraveného zboží.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

 

Při jakékoli návštěvě servisního technika u zákazníka je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena zákazníkovi převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně u Prodávajícího.

 

Způsob a podmínky mimosoudního vyřizování stížnosti zákazníků

 

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se zákazník může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15,
120 00 Praha 2. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Dále právo zákazníků obrátit se za účelem uplatnění nároků, pro které uplatnili reklamaci, na příslušný soud není dotčeno.

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád je v plném znění zveřejněn na webových stránkách obchodní korporace PROKLIMA stínící technika, s. r. o., IČ: 274 08 515, se sídlem Krejčího 43/3, 180 00 Praha 8 - Libeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 115956 a je k nahlédnutí v sídle firmy a na všech obchodních místech korporace.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2015.

 

V Praze, dne 1.1.2015

 

 

PROKLIMA stínící technika, s.r.o.

zast. jednateli

Alešem Jakubcem,

Romanou Jakubcovou

 

 
 

Nepřehlédněte naši prodlouženou záruku na všechny výrobky!

Logo Záruka 4 roky najdete pouze na výrobcích CLIMAX. Věříme našemu sortimentu a se čtyřletou zárukou mu můžete věřit také.
 
 
 

© Copyright 2013 PROKLIMA - stínící technika, s.r.o. | optimalizace PageRank.cz